Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBáo cáo tài chính quý 3 năm 2022" và "Công văn giải trình ", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công văn đính chính BCTC bán niên 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo TC quý 2 năm 2022 và Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Hôm nay, 24 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ" và "CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang