Báo cáo của cổ đông lớn về việc không còn là cổ đông nắm giữ 5% cổ phiếu trở lên

Thứ tư, 26/06/2024

   Căn cứ báo cáo của cổ đông Lê Hải Đoàn, Công ty trân trọng thông báo như sau:
 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn - Mã chứng khoán: ONE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 5,07%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP (tỷ lệ 4,43%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 20/06/2024

File đính kèm: