Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thứ hai, 26/12/2016

ONE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: NGÔ MINH CHÍ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Nhân viên CBTT
Mã chứng khoán giao dịch: ONE.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.149 cổ phiếu (tỷ lệ 0,44%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu.
Lý do không thực hiện hết: không được giá như mong muốn.
Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/11/2016 đến ngày 23/12/2016.