Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét và Công văn giải trình

Thứ hai, 15/08/2022

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.