Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ hai, 22/04/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Nghị quyết HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024"
Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.