ONE:Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Quyết định 02.2018/QĐ-HĐQT

Thứ tư, 04/04/2018

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018" và "Quyết định 02.2018/QĐ-HĐQT" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.