“Quyết định của HĐQT” và “Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017”

Thứ ba, 27/11/2018

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Quyết định của HĐQT” và “Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.