Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thứ tư, 06/03/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2019" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.