Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ tư, 29/05/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính gửi các quý Cổ đông thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.